UPPCS Exam 2017 Current Affairs Notes

PUBG Lite Download Kaise Kare PC PUBG Mobile

[PDF/EBOOK] Cyfrowe marzenia Historia gier komputerowych i wideo AUTHOR Piotr Mańkowski

  • Paperback
  • 374
  • Cyfrowe marzenia Historia gier komputerowych i wideo
  • Piotr Mańkowski
  • Polish
  • 15 September 2018
  • null

Piotr Mańkowski Ö 0 Free download

Review Ë Cyfrowe marzenia Historia gier komputerowych i wideo ´ PDF, DOC, TXT or eBook Na kawiarniane automaty inwazję pierwszych konsol epokę komputerów ośmiobitowych nadejście Amigi rozpowszechnienie się komputerów PC triumf PlayStation do powstania Sims 3 Książka jes Ksi ka ta jest ciekawa i warta przeczytania je eli kogo temat interesuje Ma kowski ledzi histori gier od ich samego pocz tku do p nego roku 2009 Zaznacza wi kszo najwa niejszych kamieni milowych i opisuje najwa niejszych graczy w sensie firm produkuj cych gry nie osoby w nie graj ce na tym rynkuNiestety ksi ka nie jest wolna of wadK opotem s os dy autora do kt rych oczywi cie ma prawo ale kt re wp ywaj na to e momentami z ksi ki zdaje si wy ania nieprawdziwy obraz Tak jest na przyk ad z opisem Super Mario Bros kt re wed ug Ma kowskiego jest gr przecenian ze wzgl du na nostalgi kiedy w rzeczywisto ci by a wielkim hitem jak wysz a do tego stopnia e pierwsza kresk wka oparta na niej pojawi a si w telewizji w USA w 1989 Bardzo zaskakuj cy jest te brak om wienia postaci Tima Schaffera czy Hideo Kojimy rosn cej popularno ci casual gamingu czy te przemilczenie kilku gier jak na przyk ad Portala serii o Gabrielu Knight cie b d przynajmniej wzmianki o Jane Jensen serii Vampire The Masuarade Starfox X WingTIE Fighter wspomina jedynie o tym e by y bardziej dopracowane of Wing Commandera ale jednak serii Might and Magic o Heroesach nie ma s owa Starcraft KOTOR Par gier jest potraktowanych po ebkach jak na przyk ad uake kt ry by prawdziwym krokiem w trzeci wymiar i odej ciem od sprite wMam te w tpliwo ci odno nie zachwyt w nad grafik niekt rych pozycji Ma kowski rozp ywa si nad Gothic 3 ale nie wspomina zupe nie o tym jak rewolucyjne by y takie gry jak Bioshock w tym kontek cie Obliviona niesprawiedliwie opisuje jak gr graficznie nic nie wnosz c chocia poruszona kwestia twarzy faktycznie by a s absz stron tej gryPoza tym skoro ksi k jest polska to oczekiwa em wi cej informacji i polskich grach i o rozwoju gier w Polsce Ma kowski wspomina o paru firmach takich jak LK Avalon czy te Metropolis ale ich by o wi cej chocia by Techlandu No poza tym mo na by o wspomnie o rozwoju czasopism o grach o kt rym ma o kto przecie wie tyle co autorKsi ka na te kilka b d w rzeczowych kt re ra tak jak nazwanie firmy Firaxis Fireaxis czy te potraktowanie cios w specjalnych ze Street Fightera 2 jako jednoznacznych z kombosami Autor podaje te e Daikatana kt ra zreszt mog aby by przyczynkiem do om wienia reklam gier dzia a a na silniku Dooma 2 kiedy w rzeczywisto ci dzia a a na silniku uake a 2 Doom 2 nie mia w asnego silnika dzia a na silniku pierwszej cz ciAutor momentami wydaje si zbyt skory do entuzjazmu na przyk ad chc c udowodni e w drugiej po owie lat 90 grach grali pierwszoligowi aktorzy z Hollywood Nawet trudno powiedzie to o Marku Hamillu w Wing Commanderze Jego kariera prze ywa a w wczas kryzys i dopiero powoli udawa o mu si zacz ponownie przebija do popularno ci rol Jokera w kresk wkach o Batmanie Niew tpliwie jest on kultowym Jokerem ale mimo sympatii do niego w tpi czy mo na nazwa u yczanie g osu w kresk wce telewizyjnej byciem pierwszoligowym aktorem Podobnie niezrozumia e jest na przyk ad podkre lanie roku Jasona Herveya w jednej cz ci Zorka Hervey nigdy nie by popularnym aktorem i wi kszo os b zna o go conajwy ej z Cudowynych LatPonadto ksi ka jest nier wna Pierwsza cz skupia sie na rozwoju gier komputerowych z biznesowego punktu widzenia co jest bardzo ciekawe P niej niestety temat ten ginie coraz cz ciej ksi ka ta staje si przegl dem tytu w z ich kr tkimi opisami Ponadto im dalej w las tym wi cej z jednej strony narzekania e gry nie s takie jak kiedy e nie wspomn o nu cym narzekaniu na Wii a z drugiej strony z opisami kt re momentami sprawiaj wra enie e Ma kowski w te tytu y nie gra Mimo wszystko warto si gn po t pozycj ale mam nadziej e autor kiedy zdecyduje si na wydanie drugie i poprawione Writing Fight Scenes ciekawa i warta przeczytania je eli kogo temat interesuje Ma kowski ledzi histori gier od ich samego pocz tku do p nego roku 2009 Zaznacza wi kszo najwa niejszych kamieni milowych i opisuje najwa niejszych graczy w sensie firm produkuj Punchdrunkey's Kinbaku Coloring book: Shibari Cartoons for the 18 Artist cych gry nie osoby w nie graj Graphic Design ce na tym rynkuNiestety ksi ka nie jest wolna of wadK opotem s os dy autora do kt rych oczywi Włosy Mamy cie ma prawo ale kt re wp ywaj na to e momentami z ksi ki zdaje si wy ania nieprawdziwy obraz Tak jest na przyk ad z opisem Super Mario Bros kt re wed ug Ma kowskiego jest gr przecenian ze wzgl du na nostalgi kiedy w rzeczywisto Caring for Victor ci by a wielkim hitem jak wysz a do tego stopnia e pierwsza kresk wka oparta na niej pojawi a si w telewizji w USA w 1989 Bardzo zaskakuj Omkara czy Hideo Kojimy rosn AMSG cej popularno Who Killed Hazel Drew? ci A Whole New League (Briarwood High Book 2) casual gamingu Since I Died czy te przemilczenie kilku gier jak na przyk ad Portala serii o Gabrielu Knight Not Pulling Out 2 cie b d przynajmniej wzmianki o Jane Jensen serii Vampire The Masuarade Starfox X WingTIE Fighter wspomina jedynie o tym e by y bardziej dopracowane of Wing Commandera ale jednak serii Might and Magic o Heroesach nie ma s owa Starcraft KOTOR Par gier jest potraktowanych po ebkach jak na przyk ad uake kt ry by prawdziwym krokiem w trzeci wymiar i odej Driving on the Edge ciem od sprite wMam te w tpliwo El Socialismo Historico Altoaragones ci odno nie zachwyt w nad grafik niekt rych pozycji Ma kowski rozp ywa si nad Gothic 3 ale nie wspomina zupe nie o tym jak rewolucyjne by y takie gry jak Bioshock w tym kontek Dont Call Me Coach cie Obliviona niesprawiedliwie opisuje jak gr graficznie nic nie wnosz Obłok Magellana c Destinys Need chocia poruszona kwestia twarzy faktycznie by a s absz stron tej gryPoza tym skoro ksi k jest polska to oczekiwa em wi Stranger Things T01 (01) czy te Metropolis ale ich by o wi Gabe (Alvarez Security cej Tony (Alvarez Security chocia by Techlandu No poza tym mo na by o wspomnie o rozwoju The Simon Iff Stories & Other Works czasopism o grach o kt rym ma o kto przecie wie tyle Polish-English Bilingual Visual Dictionary co autorKsi ka na te kilka b d w rzeczowych kt re ra tak jak nazwanie firmy Firaxis Fireaxis The Best Interface Is No Interface czy te potraktowanie James Fitzjames cios w specjalnych ze Street Fightera 2 jako jednoznacznych z kombosami Autor podaje te e Daikatana kt ra zreszt mog aby by przyczynkiem do om wienia reklam gier dzia a a na silniku Dooma 2 kiedy w rzeczywisto Contemporary Poetry ci dzia a a na silniku uake a 2 Doom 2 nie mia w asnego silnika dzia a na silniku pierwszej Sweet 16 cz Le Crocodile d'Aristote: Une histoire de la philosophie par la peinture ciAutor momentami wydaje si zbyt skory do entuzjazmu na przyk ad Chasing Vermeer (Chasing Vermeer, chc Something Wonderful (Sequels, c udowodni e w drugiej po owie lat 90 grach grali pierwszoligowi aktorzy z Hollywood Nawet trudno powiedzie to o Marku Hamillu w Wing Commanderze Jego kariera prze ywa a w wczas kryzys i dopiero powoli udawa o mu si zacz ponownie przebija do popularno Men In Petticoats ci rol Jokera w kresk wkach o Batmanie Niew tpliwie jest on kultowym Jokerem ale mimo sympatii do niego w tpi Jungle Fever (Jessicas Seduction czy mo na nazwa u yczanie g osu w kresk wce telewizyjnej byciem pierwszoligowym aktorem Podobnie niezrozumia e jest na przyk ad podkre lanie roku Jasona Herveya w jednej Bride for a Night cz Atomic Design ci Zorka Hervey nigdy nie by popularnym aktorem i wi kszo os b zna o go Great Goddesses conajwy ej z Cudowynych LatPonadto ksi ka jest nier wna Pierwsza Transference Countertransference cz skupia sie na rozwoju gier komputerowych z biznesowego punktu widzenia Linchpin co jest bardzo The Shadow of Gods (The Godling Chronicles, ciekawe P niej niestety temat ten ginie The Tropes of Fantasy Fiction coraz Doctor Strange cz The End of Everything (The Risen Dead, Pt. 1) ciej ksi ka ta staje si przegl dem tytu w z ich kr tkimi opisami Ponadto im dalej w las tym wi The Embrace cej z jednej strony narzekania e gry nie s takie jak kiedy e nie wspomn o nu Madoc, Vol. 5 cym narzekaniu na Wii a z drugiej strony z opisami kt re momentami sprawiaj wra enie e Ma kowski w te tytu y nie gra Mimo wszystko warto si gn po t pozycj ale mam nadziej e autor kiedy zdecyduje si na wydanie drugie i poprawione

Free download Cyfrowe marzenia Historia gier komputerowych i wideoCyfrowe marzenia Historia gier komputerowych i wideo

Review Ë Cyfrowe marzenia Historia gier komputerowych i wideo ´ PDF, DOC, TXT or eBook T również opowieścią o ludziach którzy stworzyli wielomiliardowy przemysł gier komputerowych i wideo o meandrach ich karier oraz o niebanalnych pomysłach jakie rodziły się w ich głowa No dobrze wi c wpierw pozytywy Cyfrowe Marzenia to wietne wprowadzenie w histori gier komputerowych szczeg lnie dla ludzi w moim wieku okolice 25 lat kt rzy nie mieli okazji z r nych powod w do wiadczy wi kszo ci tytu w z lat 80tych oraz m odszych dla kt rych nawet te z lat 90tych mog wyda si ma o znane lub wr cz kompletnie nieznane Ksi ka napisana jest bardzo przyja nie czyta si j przyjemnie i szybko a idea oparcia chronologii na dokonaniach i ukazanie jej poprzez pryzmat do wiadcze konkretnych os b sprawdza si wietnieW kwestiach czysto wydawniczych brakuje w ksi ce wi kszej ilo ci materia w graficznych zabrak o te co mog oby by naprawd ciekawe jakiej kolorowej wk adki ze screenshotami lub infografikami prezentuj cymi w atrakcyjny spos b lub podsumowuj cymi na np osi czasu zagadnienia poruszane w ksi ce Ma a rzecz a cieszy Ksi ka nie ustrzeg a si te kilkunastu babolk w kt re omin a korekta w tym min do ra cego b du ka cemu kilkukrotnie nazwa firm w kt rej wydaje gry Sid Meier Fireaxis zamiast Firaxis i to mimo tego e w ksi ce znalaz o si zdj cie autora w koszulce firmowej z logoNiestety jest jeden sporych rozmiar w problem z t ksi k i jest to wy aniaj ca si co i rusz subiektywno Si gaj c po ksi k z podtytu em Historia gier komputerowych i wideo mo na by si spodziewa e b dzie ona obiektywnym przedstawieniem fakt w i ich analiz i oczywi cie nigdy nie mo na si ca kowicie odci od w asnych sympatii i antypatii ale autor do mocno wpad w t pu apk Pierwszym tego wyrazem jest fakt e o ile lata 80te przemys u zosta y bardzo dok adnie opisane o tyle ju ko c wka lat 90tych i lata 2000 2010 s potraktowane momentami mocno po macoszemu W tym wietle nie dziwi e Ma kowski o dw ch lub trzech autorach kt rzy stworzyli dos ownie dwie lub trzy innowacyjne gry a nast pnie odeszli w niepami o czym nie zapomina wspomnie wyra a si per geniusze odmawiaj c jednocze nie tego tytu u ludziom o tak d ugich karierach jak Will Wright lub Sid Meier Co ciekawe s owem nie zosta wspomniany np Tim Schafer nawet w kontek cie omawianej w kilku miejscach serii Monkey Island co wygl da na celowe pomini cie Tylko dlaczegoWida te jak na d oni e Ma kowski ma bardzo okre lony gust i nie kryje si z nim co w takiej ksi ce jak ta nieco dziwi Skutkuje to np tym e chwali on pod niebiosa krytykowanego w momencie premiery w zasadzie we wszystkich mediach Gothica 3 a o grach tak rozpoznawalnych i kultowych jak np Dungeon Keeper wspomina jednym zdaniem pisz c e by a ona powt rk z rozgrywki To samo wychodzi gdy pisze kr tko o Jade Empire s owem nie wspomniawszy o Knights of the Old Republic znacznie wy ej ocenianej i poprzedzaj cej Jade Empire o par lat grze tego samego studia Historia powtarza si przy firmie Valve kt ra opisana jest przez pryzmat dw ch Half Life w ale o Portalu Team Fortress 2 lub cho by Left 4 Dead autor milczyKompletnym kuriozum ju jest fakt e w podrozdziale po wi conym Blizzard Entertainment jednym s owem nie jest wymieniony Starcraft jedynie jedna z najbardziej dopracowanych najbardziej wp ywowych i najwi cej granych strategii czasu rzeczywistego w historii kt ra w Korei Po udniowej uros a do rangi sportu narodowego Nie ma te mowy o Diablo II chocia to w a nie druga cz tej gry ugruntowa a pozycj serii na rynku Autor zarobi u mnie plusa za wspomnienie o Lost Vikings ale podobnie jak w przypadku Schafera a mo e nawet bardziej pomini cie tak wa nego punktu w historii gier sprawia wra enie celowego lub przynajmniej pokierowanego jak antypati lub mo e pogard Skoro zabrak o Starcrafta nic dziwnego e tak wp ywowe i istotne dla rozwoju gatunku gry jak Heroes of Might Magic Total Annihilation czy tytu y z serii Total War nie zostaj nawet wspomnianeW kontek cie lat 2000 2010 dziwi te fakt e dos ownie w dw ch zdaniach zosta podsumowany rozw j gier na platform iPhone Co prawda gry casualowe doczeka y si eksplozji popularno ci dopiero po wydaniu ksi ki ale ich brak jest tutaj mocno odczuwalny tak samo jak brak jakichkolwiek drobnych nawet uwag o grach indie flashowych przegl darkowych etc To wyj tkowo rzucaj ce si w oczy niedopatrzenie zwa aj c na to ile miejsca po wi cone jest Nintendo i ich nie hardkorowym grom Skoro autor nie zdecydowa si skupi tylko na grach dla graczy nie zabola oby gdyby wspomnia r wnie o tym jak w latach przed rokiem 2010 rozwin si rynek gier znajduj cych si poza g wnym nurtem By mo e to wiadoma decyzja aby obci obj to ksi ki ale wydaje si e mocno chybionaCho wielu rzeczy mo na by si przyczepi w ksi ce Ma kowskiego trzeba powiedzie e jest to pozycja bardzo wa na zar wna dla m odszych graczy jak i dla ludzi zupe nie nie graj cych a dla starych wyjadaczy mo e by to bardzo przyjemny powr t do czas w i gier kt re pami taj Szczerze polecam Cyfrowe Marzenia z zaznaczeniem e po wietnych dw ch pierwszych rozdzia ach oraz bardzo dobrym trzecim czwarty mocno rozczarowuje bardzo subiektywnym doborem omawianych tytu w i informacji oraz wyra nym mniejszym zaanga owaniem i niestety wiedz tudzie orientacj w temacie autora Transference Countertransference c wpierw pozytywy Cyfrowe Marzenia to wietne wprowadzenie w histori gier komputerowych szczeg lnie dla ludzi w moim wieku okolice 25 lat kt rzy nie mieli okazji z r nych powod w do wiadczy wi kszo Linchpin ci tytu w z lat 80tych oraz m odszych dla kt rych nawet te z lat 90tych mog wyda si ma o znane lub wr The Shadow of Gods (The Godling Chronicles, cz kompletnie nieznane Ksi ka napisana jest bardzo przyja nie The Tropes of Fantasy Fiction czyta si j przyjemnie i szybko a idea oparcia Doctor Strange chronologii na dokonaniach i ukazanie jej poprzez pryzmat do wiadcze konkretnych os b sprawdza si wietnieW kwestiach The End of Everything (The Risen Dead, Pt. 1) czysto wydawniczych brakuje w ksi The Embrace ce wi kszej ilo Madoc, Vol. 5 ci materia w graficznych zabrak o te Humiliated by My Husband and Best Friend co mog oby by naprawd Heart of Darkness (Includes: Lords of the Underworld ciekawe jakiej kolorowej wk adki ze screenshotami lub infografikami prezentuj Infatuation (Underground Kings cymi w atrakcyjny spos b lub podsumowuj Wim Crouwel cymi na np osi Białe. Zimna wyspa Spitsbergen czasu zagadnienia poruszane w ksi হারেম ce Ma a rzecz a Wolf Protector (Federal Paranormal Unit, cieszy Ksi ka nie ustrzeg a si te kilkunastu babolk w kt re omin a korekta w tym min do ra My Horizontal Life cego b du ka Pitu i Kudłata Dają Radę cemu kilkukrotnie nazwa firm w kt rej wydaje gry Sid Meier Fireaxis zamiast Firaxis i to mimo tego e w ksi The Wounded King ce znalaz o si zdj Lords of Kobol - Book Five cie autora w koszulce firmowej z logoNiestety jest jeden sporych rozmiar w problem z t ksi k i jest to wy aniaj Down a Notch ca si Ass Goblins of Auschwitz co i rusz subiektywno Si gaj Mounted by a Monster c po ksi k z podtytu em Historia gier komputerowych i wideo mo na by si spodziewa e b dzie ona obiektywnym przedstawieniem fakt w i ich analiz i oczywi Torrent (River of Time, cie nigdy nie mo na si Belle de Jour (Belle De Jour ca kowicie odci od w asnych sympatii i antypatii ale autor do mocno wpad w t pu apk Pierwszym tego wyrazem jest fakt e o ile lata 80te przemys u zosta y bardzo dok adnie opisane o tyle ju ko After Hours c wka lat 90tych i lata 2000 2010 s potraktowane momentami mocno po macoszemu W tym wietle nie dziwi e Ma kowski o dw Black Mirror and Critical Media Theory ch lub trzech autorach kt rzy stworzyli dos ownie dwie lub trzy innowacyjne gry a nast pnie odeszli w niepami o Tame a Wild Heart (Tame, czym nie zapomina wspomnie wyra a si per geniusze odmawiaj Voyeur (Colección Maestros del Erotismo, c jednocze nie tego tytu u ludziom o tak d ugich karierach jak Will Wright lub Sid Meier Co Omega Twink ciekawe s owem nie zosta wspomniany np Tim Schafer nawet w kontek Demon Seduction (Seductive Shorts cie omawianej w kilku miejscach serii Monkey Island God Help the Child co wygl da na To Serve is Divine (The Divine Trilogy, celowe pomini The Maid and the Billionaire Prince cie Tylko dlaczegoWida te jak na d oni e Ma kowski ma bardzo okre lony gust i nie kryje si z nim The Friend (Its Just Us Here, co w takiej ksi Delacroix ce jak ta nieco dziwi Skutkuje to np tym e Pan Samochodzik i uroczysko chwali on pod niebiosa krytykowanego w momencie premiery w zasadzie we wszystkich mediach Gothica 3 a o grach tak rozpoznawalnych i kultowych jak np Dungeon Keeper wspomina jednym zdaniem pisz Cat c e by a ona powt rk z rozgrywki To samo wychodzi gdy pisze kr tko o Jade Empire s owem nie wspomniawszy o Knights of the Old Republic znacznie wy ej ocenianej i poprzedzaj Idun (Sagan om Valhalla, cej Jade Empire o par lat grze tego samego studia Historia powtarza si przy firmie Valve kt ra opisana jest przez pryzmat dw The Colour of His Hair ch Half Life w ale o Portalu Team Fortress 2 lub Rhcsa & Rhce Red Hat Enterprise Linux 7: Training and Exam Preparation Guide (EX200 and EX300) cho by Left 4 Dead autor milczyKompletnym kuriozum ju jest fakt e w podrozdziale po wi The Edwardian Modiste conym Blizzard Entertainment jednym s owem nie jest wymieniony Starcraft jedynie jedna z najbardziej dopracowanych najbardziej wp ywowych i najwi Siedmiu wspaniałych. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR cej granych strategii Grandchildren of Alcoholics czasu rzeczywistego w historii kt ra w Korei Po udniowej uros a do rangi sportu narodowego Nie ma te mowy o Diablo II Celluloid San Francisco chocia to w a nie druga A Short History of the British People cz tej gry ugruntowa a pozycj serii na rynku Autor zarobi u mnie plusa za wspomnienie o Lost Vikings ale podobnie jak w przypadku Schafera a mo e nawet bardziej pomini Trapped with the Alpha (Balfour Shifters, celowego lub przynajmniej pokierowanego jak antypati lub mo e pogard Skoro zabrak o Starcrafta nic dziwnego e tak wp ywowe i istotne dla rozwoju gatunku gry jak Heroes of Might Magic Total Annihilation Najkrótszy przewodnik po sobie samym czy tytu y z serii Total War nie zostaj nawet wspomnianeW kontek Pantaloon, The Twelve-Pound Look, Rosalind, and the Will; cie lat 2000 2010 dziwi te fakt e dos ownie w dw Calisthenics Reloaded: The Science of Building Muscle and Burning Fat with Bodyweight Training (English Edition) ch zdaniach zosta podsumowany rozw j gier na platform iPhone Co prawda gry A Cthulhu Mythos Bibliography & Concordance casualowe doczeka y si eksplozji popularno The Independent Consulting Manual ci dopiero po wydaniu ksi ki ale ich brak jest tutaj mocno odczuwalny tak samo jak brak jakichkolwiek drobnych nawet uwag o grach indie flashowych przegl darkowych etc To wyj tkowo rzucaj Teddy and His Bear (Oh My!, ce si w oczy niedopatrzenie zwa aj Das graue Zimmer c na to ile miejsca po wi ارسطوی بغداد - از عقل یونانی به وحی قرآنی / aristote de bagdad cone jest Nintendo i ich nie hardkorowym grom Skoro autor nie zdecydowa si skupi tylko na grach dla graczy nie zabola oby gdyby wspomnia r wnie o tym jak w latach przed rokiem 2010 rozwin si rynek gier znajduj A Fifteenth-Century Venetians Adventures in Ottoman Lands cych si poza g wnym nurtem By mo e to wiadoma decyzja aby obci obj to ksi ki ale wydaje si e mocno Bez Dachu chybionaCho wielu rzeczy mo na by si przyczepi w ksi The Sagas of Ragnar Lodbrok ce Ma kowskiego trzeba powiedzie e jest to pozycja bardzo wa na zar wna dla m odszych graczy jak i dla ludzi zupe nie nie graj Le Reste du monde cych a dla starych wyjadaczy mo e by to bardzo przyjemny powr t do My Name Was Judas czas w i gier kt re pami taj Szczerze polecam Cyfrowe Marzenia z zaznaczeniem e po wietnych dw Morbo ch pierwszych rozdzia ach oraz bardzo dobrym trzecim Natural Language Learning czwarty mocno rozczarowuje bardzo subiektywnym doborem omawianych tytu w i informacji oraz wyra nym mniejszym zaanga owaniem i niestety wiedz tudzie orientacj w temacie autora

Review ç PDF, DOC, TXT or eBook Ö Piotr Mańkowski

Review Ë Cyfrowe marzenia Historia gier komputerowych i wideo ´ PDF, DOC, TXT or eBook Pierwsza w Polsce obszerna kronika liczącego prawie 40 lat przemysłu elektronicznej rozrywki Rozpoczyna się od stworzonego pod koniec lat 50 Tenis for Two poprzez powstanie firmy Atari modę Du o b d w przeinacze skr t w my lowych nadinterpretacji autora i liter wek niestety skre laj t ksi k jako wiarygodn publikacj A szkoda bo spos b opisania tematu jest ciekawy Green dog trumpet and other stories ciekawy